Гадаад хамтын ажиллагаа

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн дөрөвдүгээр бүлгийн Комиссын бүрэн эрх хэсгийн 13.2.2-зүйлд "Олон улсын, бүсийн, хүний эрхийн бусад үндэсний байгууллагатай хамтран ажиллах” гэж заасны дагуу Комисс нь дараах хамтын ажиллагааны чиглэлийн хүрээнд олон улсын, үндэсний байгууллагуудтай олон талаар хамтран ажиллаж байна.

Хамтын ажиллагааны чиглэл:

 • Олон улсын Зохицуулах Хорооны "А” статус бүхий бүрэн эрхтэй гишүүн;
 • Ази Номхон Далайн орнуудын Чуулганы бүрэн эрхт гишүүн байгууллагын хувьд үйл ажиллагаанд нь идэвхитэй оролцох, мэргэжил арга зүйн дэмжлэг авах, ХЭҮК-ын байр суурийг илэрхийлэх, тодорхой санал дэвшүүлэх;
 • Хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх;
 • Олон улсын гэрээ, конвенцийг соёрхон батлах, нэгдэн ороход нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах;
 • Хүний эрхийн боловсролыг хөхиүлэн дэмжих, үндэсний чадавхийг бэхжүүлэх;
 • Судалгаа, үнэлгээ, хяналт шалгалт хийж, дүгнэлт, санал зөвлөмж гаргах;
 • ХЭҮК-ын ажилтнуудын чадавхийг дээшлүүлэх, сургаж дадлагажуулах;
 • НҮБ-ын тогтолцоонд оролцоогоо нэмэгдүүлэх;
 • Хамтын ажиллагааны Ойлголцлын санамж бичиг байгуулах, хамтран ажиллах;
 • Олон улсын ээлжит хурал, чуулган, арга хэмжээнд оролцох, зохион байгуулах;
 • Тайлан, мэдээлэл солилцох, туршлага судлах;
 • Үндэсний болон олон улсын хэмжээнд сургалт, семинар, уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, оролцох;
 • Гэрээ, конвенцийн эмхэтгэл, гарын авлага, илтгэл, сургалт сурталчилгааны материал, ном боловсруулан хэвлүүлэх, сурталчлах;
 • Төсөл хэрэгжүүлэх 
Санал асуулга
Хүний эрх аль салбарт илүү зөрчигдөж байна вэ?
Боловсрол
Хууль эрх зүй
Уул уурхай
Эрүүл мэнд
Бусад