2003 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа
2013-02-25

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Стратеги зорилтын хүрээнд: Комисс нь хүний эрхийн боловсролыг хөхиүлэн дэмжих стратеги төлөвлөгөөгөө: Бүх шатны сургуульд Нийгмийн тодорхой зорилтот бүлэгт Олон түмэнд гэсэн 3 чиглэлээр боловсруулсан юм. Тус стратеги төлөвлөгөөнд бүх шатны сургуулиудын хүний эрхийн хичээлийн хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох, заах арга барилыг сайжруулах зорилт тусгагдсан. Энэ ажлын хүрээнд дунд сургуулийн нийгмийн ухааны арга зүйч багш нарт зориулсан...

2001 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа
2013-02-23

Монгол Улсад хүний эрхийн талаарх олон нийтийн ухамсар, мэдлэг сул дорой бөгөөд төр, засгийн байгууллагын удирдлага, холбогдох албан тушаалтнуудын энэ чиглэлийн боловсрол, соёл хангалтгүй байгаа нь хүний эрхийн сургалт, боловсролыг нэлээд хэмжээгээр чухалчлан төлөвшүүлэх шаардлагатайг харуулсан юм. Иймд тус Комиссоос энэ чиглэлээр зарим арга хэмжээг хэрэгжүүлж эхэлсэн ба юуны өмнө өөрсдийн ажилтнуудын хүний эрхийн мэдлэг, боловсролыг эхний шатанд дээшлүүлэхэд голлон анхаарсан болно. Хүний...

2002 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа
2013-02-23

Хүний эрхийн боловсролын чиглэлээр Комиссоос зохион байгуулах үйл ажиллагааны дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах ажил 2001 оны 5 сараас эхлэв. Энэхүү төлөвлөгөөг боловсруулах асуудлаар олон улсын болон үндэсний зөвлөх ажилласан болно. Энэхүү төлөвлөгөө нь хуульд заасны дагуу хүний эрхийн боловсролыг хөхиүлэн дэмжих Комиссын ажилд хувь нэмэр оруулах төдийгүй зорилтот бүлгүүдийг сонгон авч, тус бүрт нь тохирсон хүний эрхийн боловсролын төлөвлөгөөг боловсруулж байгаагаараа чухал ач...

Хүний эрхийн боловсрол
2013-02-20

Монгол Улсын Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 13.2.5-д "Комисс нь бүрэн эрхийнхээ хэмжээнд хүний эрхийн боловсрол олгох үйл ажиллагааг дэмжинэ" хэмээн заасан байдаг. Комиссын зүгээс хүний эрхийн талаарх хууль тогтоомж, олон улсын гэрээ, хүний эрхийг хамгаалах олон улсын байгууллага, тогтолцоо, Монгол Улс дахь хүний эрхийн асуудлууд, ололт амжилт, алдаа дутагдал зэрэг өргөн хүрээт сэдвээр хүний эрхийн боловсрол олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. Хүний эрхийн сургалт,...

Олон нийтэд чиглэсэн сурталчилгаа
2013-02-20

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь хүний эрхийг түгээн дэлгэрүүлэх, олон нийтийн ойлголт мэдлэгийг сайжруулах, мэдээ мэдээллээр хангах зорилгоор: Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр холбогдох мэдээллийг тогтмол хүргэх Комиссын цахим хуудсын мэдээллийг тогтмол шинэчлэх (www.mn-nhrc.org) Мэдээллийн хуудсыг [1.95 Mb] улирал тутам боловсруулан гаргах "Хүний эрх" сэтгүүлийг эрхлэн гаргах Хүний эрхийн тодорхой асуудлаар эвхмэл хуудас, ном, товхимол гаргах Олон нийтийн...

Иргэний нийгмийн төлөөлөл “Хүний эрх”-ээр номын дуу сонсов
2011-06-23

   Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын сургалт, сурталчилгааны хэлтэс энэ сарын 2-нд "Мөнхтэнгэрийн Чингис эзэнт Монгол” ТББ-ын үйл ажиллагааг дэмжигч гишүүдэд "Хүний эрх” сэдэвт олон нийтийн лекц зохион байгууллаа....

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК