» » » Гомдол шийдвэрлэх үйл ажиллагаа (2001-2017 он)

Гомдол шийдвэрлэх үйл ажиллагаа (2001-2017 он)

Комисс 2001-2017 оны эхний 10 сарын байдлаар иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас  нийт 5342 гомдол хүлээн авч шийдвэрлэсэн бөгөөд өмнөх жилүүдэд дунджаар 200 орчим гомдол хүлээн авч, шалгаж шийдвэрлэж байсан бол сүүлийн 5 жилийн байдлаар жилд дунджаар хүлээн авч, шийдвэрлэсэн гомдлын тоо жилд дунджаар 600 орчим болж 3 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна.

Гомдол шийдвэрлэх үйл ажиллагаа (2001-2017 он)

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК