ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА

  Монгол Улсын иргэн дангаар буюу хамтарч, гадаадын иргэн , харъяалалгүй хүн, Төрийн бус байгууллага, Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагаас амаар, бичгээр болон цахим шуудангаар Комисст хандаж гаргасан гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэдэг.

ГОМДОЛ ХҮЛЭЭН АВАХТАЙ ХОЛБОГДСОН КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ БҮРЭН ЭРХ

Комисст ирүүлсэн гомдлын талаар Комиссын гишүүн дараахь шийдвэрийг гаргадаг. Үүнд:

 1. Гомдлыг хүлээн авч, хянан үзэх;
 2. Гомдолд тавигдах шаардлагыг хангаагүй гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах;
 3. Эрүүгийн хэрэг, эрх зүйн маргааны талаарх гомдлыг харъяаллын дагуу холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд шилжүүлэх;
 4. Гомдол гаргагчид зөрчигдсөн эрхээ сэргээлгэх талаар ямар эрх, үүрэгтэй болохыг тайлбарлах;

ГОМДЛЫН МӨРӨӨР ШАЛГАЛТ ХИЙХТЭЙ ХОЛБОГДСОН КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ БҮРЭН ЭРХ

  Гомдлын мөрөөр шалгалт хийхдээ Комиссын гишүүн дараахь эрхийг эдэлнэ. Үүнд:

 1. Гомдол гаргагч, холбогдох аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан, хувь хүнээс гомдлын талаар бичгээр тайлбар авах. Хэрвээ гомдол гаргагч нь бичиг үсэг мэдэхгүй бол амаар тайлбар авч, энэ тухай тэмдэглэл хөтөлсөн байна;
 2. Гомдол гаргагч, холбогдох хүмүүсийг дуудан ирүүлэх;
 3. Гомдолтой холбогдолтой асуудлаар аль ч аж ахуйн нэгж, байгууллагад саадгүй нэвтрэн орж, түүний хурал зөвлөгөөнд оролцох, холбогдох албан тушаалтантай биечлэн уулзах;
 4. Шаардлагатай нотлох баримт, албан бичиг, мэдээллийг байгууллага, албан тушаалтнаас үнэ төлбөргүй гаргуулан авах;
 5. Тусгай мэдлэг шаардагдсан тохиолдолд зохих байгууллагын шинжээчийг томилж, дүгнэлт гаргуулах;
 6. Гомдлыг хянан үзэх явцад уул гомдол нь эрүү, иргэний хэрэг маргааны шинжтэй гэж үзвэл түүнийг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд харъяаллын дагуу шилжүүлэх;
 7. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанд дангаар буюу төрийн эрх бүхий байгууллага, тэдгээрийн албан тушаалтанд санал болгосны үндсэн дээр хамтран шалгалт явуулах;
 8. Бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд холбогдох хуульд заасан журмын дагуу төр, байгууллага, хувь хүний нууцтай танилцах;

  Комиссын гишүүн албан үүргээ гүйцэтгэх явцад түүнд илэрхий болсон, эсхүл өөрт нь итгэмжлэн мэдэгдсэн төр, байгууллага, хувь хүний нууцыг чандлан хадгалах үүрэгтэй. 

ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭХТЭЙ ХОЛБООТОЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ БҮРЭН ЭРХ

  Гомдлыг шийдвэрлэх талаар Комиссын гишүүн дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлдэг. Үүнд:

 1. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан, хувь хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчсөн тухай асуудлаар шүүхэд төлөөлөн нэхэмжлэл гаргах, шүүх хуралдаанд хуулиар тогтоосон журмын дагуу биечлэн болон төлөөлөгчөө оролцуулах;
 2. Хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчсөн гэж үзсэн албан тушаалтанд захиргааны шийтгэл оногдуулах тухай хүсэлтээ эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд тавих;
 3. Хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчсөн, зөрчих нөхцөл бүрдүүлсэн үйл ажиллагаагаа зогсоохыг байгууллага, албан тушаалтнаас шаардах;
 4. Талуудыг эвлэрүүлэх замаар асуудлыг шийдвэрлэх;
 5. Гомдол үндэслэлгүй гэж үзвэл гомдол гаргагчид буцаах;

 

Үйл явдал
«    Гуравдугаар сар 2012    »
ДаМяЛхПүБаБяНя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Санал асуулга
Цаазаар авах ялыг хэвээр үлдээх нь зөв гэж та үздэг үү?
Үгүй, ийм төрлийн ял байж болохгүй
Зөв гэж үздэг
Сайн мэдэхгүй байна
Энэ талаар мэдээлэлгүй