Холбоос

Төрийн байгууллагууд:

Хүний эрхийн мэдээллийн сан

 • Монгол Улсын хууль эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн сан
 • http://www.legalinfo.mn
 • НҮБ-ын Хүний эрхийн олон улсын баримт бичгийн нэгдсэн сан
 • http://uhri.ohchr.org/
 • АНУ-ын Миннесотагийн Их Сургуулийн хүний эрхийн номын сан
 • http://hrlibrary.umn.edu/
 • Хүний эрхийн боловсролын холбоо
 • http://www.hrea.org/
 • НҮБ-ын Хүний эрхийн Дээд Комиссарын Газар
  http://www.ohchr.org/
 • Хүний эрхийн Үндэсний байгууллагуудын Олон улсын зохицуулах хороо
  http://www.nhri.net/
 • Ази Номхон Далайн бүс нутгийн Хүний эрхийн Үндэсний Байгууллагуудын Форум
  http://www.asiapacificforum.net/
 • Олон улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага
  http://www.ilo.org/

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК