Комиссын гишүүний шаардлага 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар
2016-10-7

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 21 аж ахуйн нэгж байгууллагад мэдээлийн дагуу 2, гомдлын дагуу 17, хяналт шалгалтын дагуу 2 Комиссын гишүүний шаардлага хүргүүлсэн байна....

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК