» » » 2016 оны 6, 7 дугаар сард нийтдээ 7 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, 3 гомдлыг хүлээн авч комисст шилжүүллээ

2016 оны 6, 7 дугаар сард нийтдээ 7 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч, 3 гомдлыг хүлээн авч комисст шилжүүллээ

Хууль зүйн зөвлөгөөг эрхийн төрлөөр авч үзвэл хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдсөн тухай 5 иргэн,  хууль зүйн туслалцаа авах эрх болон гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудлаар 2 иргэн тус тус хууль зүйн зөвлөгөө авлаа. Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж өргөдөл, гомдлоо гаргаж, шийдвэрлүүлэх эрх зөрчигдсөн тухай 1 иргэний 1 гомдол, Сонгогдох эрх зөрчигдсөн тухай 1 иргэний 1 гомдол, Шударга шүүхээр шүүлгэх эрх зөрчигдсөн тухай 1 иргэний 1 гомдол, нийт 3 гомдол хүлээн авч Комисст шилжүүлэн шийдвэрлүүллээ.

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс орон нутагт

info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info info

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК