Хүний эрхийн олон улсын гэрээ » Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрхийн Үндэсний Коммис
НҮБ-ын хүний эрхийн олон улсын суурь гэрээ

Олон Улсын хөдөлмөрийн байгууллагын гэрээ, конвенциуд

Хүний эрхийн олон улсын бусад гэрээ

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК