Хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Тусгаар тогтнолын талбай

Засгийн газрын XI байр, V давхар

Өргөдөл, гомдол хүлээн авах, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх утас: 70 000 222, 262971, 262786

Сургалт, сурталчилгаа: 262902, 262752, 70 000 444

Гадаад харилцаа: 262915

Санхүү, шилэн данс: 262589

Даргын туслах: 266506
Факс: 262786
Цахим хуудас: www.mn-nhrc.org
Цахим шуудан: info@mn-nhrc.org

Хаяг

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК