Санамж бичиг

Бид олон улс, бүс нутгийн болон үндэсний хэмжээнд төр, иргэний нийгмийн байгууллага, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай олон талт хамтын ажиллагааны хүрээнд Хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулан тогтвортой хамтран ажиллаж байна. 

ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨГ САХИН ХАМГААЛАХ, ХӨХИҮЛЭН

ДЭМЖИХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ

САНАМЖ БИЧГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

(2001-2015 он)

дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс үзнэ үү. [100.48 Kb]

 

 

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос бусад байгууллагуудтай байгуулсан хамтын ажиллагааны санамж бичиг

 

Үйл ажиллагааны зорилго,  хамтын ажиллагааны чиглэл

 

Хугацаа

Тайлбар

(Он дараал

лаар жагсаалтыг үйлдэв)

ОЛОН УЛС, БҮС НУТГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД

1

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн сан

Хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтэд хяналт, тавих, сургалт сурталчилгаа, судалгааны ажил хийх, хүүхдийн эрхийг сайжруулах чиглэлээр хамтран ажиллах

2007.07.20

2011.12.31

 

2

Шинэ Зеландын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс

Хүний эрхийн соёлыг өөрсдийн бүс нутагт бий болгох адил үүрэг даалгавар хүлээсэн хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудын үр нөлөөллийг бэхжүүлэхэд чиглэлээр мэдээлэл солилцох, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах

2008.02.29

 

3

Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс

Хоёр оронд шилжин суурьшихаар ирж байгаа болон шилжин суурьшиж байгаа хүмүүсийн эрхийг хөхиүлэн дэмжих, хамгаалах зорилгоор хамтран ажиллаж, санал солилцоно. Мөн хоёр оронд байгаа цагаач иргэд, гадаад ажиллагсад, бичиг баримтгүй хүмүүс, гадаадын иргэнтэй гэрлэсэн эмэгтэйчүүдийн эрх зөрчигдсөн тохиолдолд эрх зүйн туслалцаа үзүүлж, шаардлагатай тохиолдолд хүний эрхийн сургалт, сурталчилгааны ажлыг хамтран зохион байгуулах

2009.07.24

2011.07.24

 

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД

4

 

Авлигатай тэмцэх газар, Тагнуулын ерөнхий газрын Мөрдөн байцаах хэлтэс, УЕП-ын дэргэдэх Мөрдөн байцаах алба, Цагдаагийн Ерөнхий Газар, Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Ерөнхий Газар

Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны явцад оролцогчдын эрхийг хангах, хамгаалах, эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, сахилга хариуцлагын тогтолцоо байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулж, сургалт, сурталчилгаа, судалгаа, хяналт, шалгалтын чиглэлээр хамтран ажиллах

2008.06.25 2011.06.25

Санамж бичгийг шинэчлэн байгуулав.

Авлигатай тэмцэх газар, Тагнуулын ерөнхий газрын Мөрдөн байцаах хэлтэс, УЕП-ын дэргэдэх Мөрдөн байцаах алба, Цагдаагийн Ерөнхий Газар, Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Ерөнхий Газар

Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны явцад оролцогчдын эрхийг хангах, хамгаалах, эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, сахилга хариуцлагын тогтолцоо, байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулж, сургалт, сурталчилгаа, судалгаа, хяналт, шалгалтын чиглэлээр хамтран ажиллах

2011.06.27 2014.06.26

5

Хил хамгаалах Ерөнхий Газар

Цэргийн алба хаахтай холбогдсон харилцаанд оролцогчдын эрхийг хангах, хамгаалах, тэр дундаа хугацаат болон гэрээт цэргийн албан хаагчдыг дүрмийн бус харьцааны зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, тэдний сахилга, хариуцлагыг улам бүр сайжруулах, цэргийн алба хаагчдын хүний эрхийн болон хууль, эрх зүйн мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх, байгууллагууд хоорондын хамтын ажиллагааг уялдуулан бэхжүүлж, сургалт, сурталчилгаа, судалгаа, хяналт шалгалтын чиглэлээр хамтран ажиллах

2010.12.10

2015.12.10

 

6

Зэвсэгт хүчний Жанжин Штаб

Цэргийн алба хаахтай холбогдсон харилцаанд оролцогчдын эрхийг хангах, хамгаалах, тэр дундаа хугацаат болон гэрээт цэргийн алба хаагчдыг дүрмийн бус харьцааны зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, тэдний сахилга, хариуцлагыг сайжруулах, цэргийн алба хаагчдын хүний эрхийн болон хууль, эрх зүйн мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх, байгууллагууд хоорондын хамтын ажиллагаа, иргэн-цэргийн харилцааг бэхжүүлэх чиглэлээр сургалт сурталчилгаа, судалгаа, хяналт шалгалтын ажлуудыг хамтран зохион байгуулах

2010.12.10 2013.12.10

 

7

Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Ерөнхий Газар

Иргэний болон эрүүгийн хэргийн талаар гарсан шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд оролцогчдын эрхийг хангах, хамгаалах, тэр дундаа хоригдсон, баривчлагдсан, цагдан хоригдсон хүмүүстэй хүнлэг бус, хэрцгий хандаж, нэр төрийг нь доромжлох харьцах явдлаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, тэдний сахилга, хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын хүний эрхийн болон хууль, эрх зүйн мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх, байгууллагууд хоорондын хамтын ажиллагааг уялдуулан бэхжүүлж, сургалт, сурталчилгаа, судалгаа, хяналт шалгалтын чиглэлээр хамтран ажиллах

2010.12.10 2013.12.10

 

8

Цагдаагийн Ерөнхий Газар

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцаанд оролцогчдын эрхийг хангах, хамгаалах, эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, сахилга хариуцлагыг сайжруулах, цагдаагийн алба хаагчдын хүний эрхийн мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх, байгууллагууд хоорондын хамтын ажиллагааг бэхжүүлж, сургалт, сурталчилгаа, судалгаа, хяналт шалгалтын чиглэлээр хамтран ажиллах

2011.03.25 2014.03.25

 

9

Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар

Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч нарт чиг үүргээ хүний эрхийн зарчимд нийцүүлэн хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг ойлголт түгээх, хөдөлмөр нийгэм хамгаалал, боловсрол эрүүл мэнд, дэд бүтэц, байгаль орчны салбаруудад хамтарсан хяналт, шалгалт хийх

2011.03.25 2014.03.25

 

10

Улсын Ерөнхий Прокурорын Газар

Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын хүний эрхийн гэрээ, конвенц, Үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөө, нэр төр, алдар хүнд, хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хүндэтгэх, сахин хамгаалах, эрүүгийн хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа, баривчлах, цагдан хорих, ял эдлүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх явцад хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчиж байгаа аливаа илрэлүүдийг гаргахгүй байх, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох чиглэлээр хамтран ажиллах

2011.05.04 2013.05.04

 

11

Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар

Бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар иргэдийн эрх, эрх чөлөө зөрчигдөж болзошгүй шалтгаан нөхцлийг арилгах, иргэд хуульд заасан эрхээ эдлэхэд төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх, бүртгэлийн асуудал хариуцсан шат шатны албан хаагчдад хүний эрхийн боловсрол олгох, хүний эрхийг хүндэтгэх хандлага төлөвшүүлэх чиглэлээр сургалт, сурталчилгаа, судалгааны ажлыг хамтран зохион байгуулах

2011.12.26 2013.12.26

 

12

Хүүхдийн төлөө Газар

Хүүхэд хамгааллын стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зорилгоор хүүхдийн өргөдөл гомдол гаргах тогтолцоог бэхжүүлэх, "Хүүхдийн элч” нарын ажиллах эрх зүйн орчинг сайжруулах, чадавхжуулах, эрсдэлтэй бүлгийн хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хангах, хүүхдийн эрхийн чиглэлээр ажилладаг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын  хоорондын хамтын ажиллагааг бэхжүүлж, сургалт сурталчилгаа, хяналт, шалгалтын ажлыг хамтран зохион байгуулах

2012.01.18

2014.01.18

 

Комиссоос зохион байгуулсан хүний эрхийн нээлттэй өдрүүд

Парисын зарчмын дагуу Комиссын үйл ажиллагаа олон нийтэд хүртээмжтэй, өргөн хүрээнд мандатаа хэрэгжүүлэх ёстой. Монгол Улсын хувьд өргөн уудам газар нутагтай, Комисс хөдөө орон нутагт салбар нэгжгүй, санхүүгийн хязгаарлагдмал нөөц бололцоотойн улмаас Комиссын үйл ажиллагаа хөдөө орон нутагт төдийлэн хүрч чаддаггүй. Энэ байдлыг даван туулах, Комиссын үйл ажиллагааг олон нийтэд хүртээлтэй болгох үүднээс Комиссоос санаачилсан нэг ажил нь "Хүний эрхийн нээлттэй өдөр арга хэмжээ юм. Энэ нь орон нутагт хүрч ажиллах дэвшилтэд арга болсон.

Уг арга хэмжээний хүрээнд жилд нэг удаа сонгосон аймгуудад Комиссын дарга, гишүүнээр ахлуулсан баг тодорхой хугацаагаар ажиллаж, тухайн орон нутаг дахь хүний эрхийн нөхцөл байдалтай газар дээр очиж танилцах, өргөдөл гомдол иргэдээс хүлээн авч шийдвэрлэх, хяналт шалгалт явуулах, сургалт сурталчилгаа зэрэг Комиссын бүхий л чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг.

Комисс 2002 оноос эхлэн "Хүний эрхийн нээлттэй өдрүүд” арга хэмжээг орон нутагт зохион байгуулж бүх аймгуудад 2-3 удаа буюу нийтдээ 45 удаа энэ арга хэмжээг зохион байгуулж ирсэн байна. Тус арга хэмжээний хүрээнд хүний эрхийн олон тооны сургалт, семинар, зөвлөгөөн зохион байгуулагдаж, хүний эрхийг хамгаалах, сурталчлах, хөхиүлэн дэмжих янз бүрийн арга хэмжээг далайцтай, хүртээмжтэйгээр явуулж ирсэн. Бүх аймагт нэгээс хоёр удаа 80 гаруй сум, 664 байгууллага газрын 4500 гаруй хүнийг хамруулан хүний эрхийн тодорхой сэдвээр 700 гаруй цагийн хичээл сургалт явуулсан нь орон нутагт хүний эрхийн мэдлэгийг түгээх, идэвхтнүүдийн чадавхийг нэмэгдүүлэх, хүний эрхийг бүх талаар хөхиүлэн дэмжихэд чухал ач холбогдолтой арга хэмжээ болсон.

 

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос зохион байгуулсан "Хүний эрхийн нээлттэй өдөр" арга хэмжээ /он, оноор/

2012 [165.94 Kb] 2011 [170.96 Kb] 2008 [168.61 Kb] 2007 [166.88 Kb] 2006 [165.74 Kb] 2005 [171.27 Kb] 2004 [171.03 Kb] 2003 [172.8 Kb] 2002 [146.18 Kb]

Гадаад хамтын ажиллагаа

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн дөрөвдүгээр бүлгийн Комиссын бүрэн эрх хэсгийн 13.2.2-зүйлд "Олон улсын, бүсийн, хүний эрхийн бусад үндэсний байгууллагатай хамтран ажиллах” гэж заасны дагуу Комисс нь дараах хамтын ажиллагааны чиглэлийн хүрээнд олон улсын, үндэсний байгууллагуудтай олон талаар хамтран ажиллаж байна.

Хамтын ажиллагааны чиглэл:

 • Олон улсын Зохицуулах Хорооны "А” статус бүхий бүрэн эрхтэй гишүүн;
 • Ази Номхон Далайн орнуудын Чуулганы бүрэн эрхт гишүүн байгууллагын хувьд үйл ажиллагаанд нь идэвхитэй оролцох, мэргэжил арга зүйн дэмжлэг авах, ХЭҮК-ын байр суурийг илэрхийлэх, тодорхой санал дэвшүүлэх;
 • Хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх;
 • Олон улсын гэрээ, конвенцийг соёрхон батлах, нэгдэн ороход нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах;
 • Хүний эрхийн боловсролыг хөхиүлэн дэмжих, үндэсний чадавхийг бэхжүүлэх;
 • Судалгаа, үнэлгээ, хяналт шалгалт хийж, дүгнэлт, санал зөвлөмж гаргах;
 • ХЭҮК-ын ажилтнуудын чадавхийг дээшлүүлэх, сургаж дадлагажуулах;
 • НҮБ-ын тогтолцоонд оролцоогоо нэмэгдүүлэх;
 • Хамтын ажиллагааны Ойлголцлын санамж бичиг байгуулах, хамтран ажиллах;
 • Олон улсын ээлжит хурал, чуулган, арга хэмжээнд оролцох, зохион байгуулах;
 • Тайлан, мэдээлэл солилцох, туршлага судлах;
 • Үндэсний болон олон улсын хэмжээнд сургалт, семинар, уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, оролцох;
 • Гэрээ, конвенцийн эмхэтгэл, гарын авлага, илтгэл, сургалт сурталчилгааны материал, ном боловсруулан хэвлүүлэх, сурталчлах;
 • Төсөл хэрэгжүүлэх 

Хүүхдийн төлөө газартай хамтран ажиллах Санамж бичиг байгууллаа

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс 2012 оны 1 дүгээр сарын 18-нд Хүүхдийн төлөө газартай хамтран ажиллах Санамж бичиг байгууллаа. Санамж бичигт ХЭҮК-ыг төлөөлж Комиссын гишүүн Ж.Дашдорж, ХТГ-ыг төлөөлж тус газрын дарга Д.Алтай нар гарын үсэг зурж баталгаажуулав.

ХЭҮК УБЕГ-тай хамтран ажиллах Санамж бичиг байгууллаа

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар харилцан тохиролцож Монгол Улсын Үндсэн хууль, Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль болон Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын хүний эрхийн гэрээ, конвенц болон бусад хууль тогтоомжийг удирдлага болгон Санамж бичиг байгуулж байна.Санамж бичигт Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга Ж.Бямбадорж, Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газрын дарга Л.Мөнхбаатар нар 2011 оны 12 дугаар сарын 26-нд гарын үсэг зурж, баталгаажууллаа.

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК