2013 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа
2014-11-13

Хүний эрхийг хөхиүлэн дэмжих бүрэн эрхийнхээ хүрээнд ХЭҮК 2013 онд иргэд, төрийн болон төрийн бус, хувийн хэвшлийн бүх байгууллага, олон нийтэд хүний эрхийн боловсрол олгох, хүний эрхийн соёлыг төлөвшүүлэх зорилгоор 9 сэдвийн хүрээнд 49 удаагийн нийт 193 цагийн сургалтыг 1895 оролцогчтойгоор зохион байгууллаа. Үүнд: Хуулийн байгууллагын ажилтнуудад "Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь хүний эрх", "Хорих байгууллага ба хүний эрх", "Эрүү шүүлтээс ангид байх эрх", "Тусгай хэрэгсэл, мэх...

2007 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа
2013-02-26

Хуулийн байгууллагын ажилтнуудад зориулсан сургалтын тухайд: Цагдаагийн академид зохион байгуулсан цагдаагийн ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд "Хүний эрх ба цагдаагийн байгууллага, эрүү шүүлт” зэрэг сэдвүүдээр цагдаагийн офицер, албан хаагчид, сонсогчдод 5 удаагийн 30 цагийн сургалт, "Хүний эрхийн ойлголт, зарчим”, "Хохирол нөхөн төлүүлэх эрхийн тухай” зэрэг сэдвээр анхан шатны болон давах шатны шүүхийн шүүгч нарын улсын зөвлөлгөөнд, "Цагдаагийн албан хаагчийн харилцааны соёл ба...

2012 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа
2013-02-26

Хүний эрхийг хөхиүлэн дэмжих бүрэн эрхийнхээ хүрээнд иргэд, төрийн болон төрийн бус, хувийн хэвшлийн бүх байгууллага, олон нийтэд хүний эрхийн боловсрол олгох, хүний эрхийн соёлыг төлөвшүүлэх зорилгоор дараах сургалт, боловсролын үйл ажиллагааг зохион байгуулсан болно. Үүнд: Төрийн байгууллагын албан хаагчдын хүний эрхийн боловсролыг дээшлүүлэх, үйл ажиллагаандаа хүний эрхийн зарчмыг баримтлан ажиллах хандлагыг бий болгох зорилгоор "Хүний эрхэд суурилсан хандлага” сургалтын модулийг...

2011 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа
2013-02-26

Хүний эрхийг хөхиүлэн дэмжих үндсэн үүргийнхээ хүрээнд иргэд, төрийн болон төрийн бус, хувийн хэвшлийн бүх байгууллага, олон нийтэд хүний эрхийн боловсрол олгох, хүний эрхийн соёлыг төлөвшүүлэхэд нөлөөлөх зорилгоор сургалтыг дангаар буюу бусад байгууллагуудтай хамтран 8 сэдвийн хүрээнд 49 удаагийн нийт 149,5 цагийн сургалтыг 2012 оролцогчтойгоор зохион байгуулсны 98 хувь нь төрийн болон хууль хяналтын байгууллагын албан хаагчдын хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн байна. ...

2010 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа
2013-02-26

Комисс нь иргэд, төрийн болон төрийн бус, хувийн хэвшлийн бүх байгууллага, олон нийтэд хүний эрхийн боловсрол олгох, хүний эрхийн соёлыг төлөвшүүлэхэд нөлөөлөх зорилгоор сургалтыг дангаар буюу бусад байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулсан сургалт, боловсролын үйл ажиллагаанаас онцлон дурдвал: Ерөнхий боловсролын сургуулиудын багш, нийгмийн ажилтан, сурагчдад "Эрхэд суурилсан хүний эрхийн боловсрол” сэдэвт сургалтыг явуулж, Швейцарийн Хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр Хүний...

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК