2004 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн боловсрол, сургалтын үйл ажиллагаа
2013-02-25

Мөрдөн байцаагч, шүүгч, прокурор зэрэг хуулийн байгууллагын албан хаагчдад зориулан дараах сэдвээр сургалт зохион байгуулсан.Үүнд: Баривчлах, цагдан хориход хүний эрхийг хангах нь Эмэгтэйчүүд, охидыг хил дамнуулан наймаалах асуудлын өнөөгийн төлөв байдал Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь хүний эрх Эрүүдэн шүүхийн эсрэг конвенц. Хүний эрхийн зөрчилтэй асуудлыг эвлэрүүлэх, зуучлах арга барил ашиглан шийдвэрлэх талаар сургалтыг зарим төрийн байгууллагын өргөдөл, гомдол...

2003 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа
2013-02-25

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Стратеги зорилтын хүрээнд: Комисс нь хүний эрхийн боловсролыг хөхиүлэн дэмжих стратеги төлөвлөгөөгөө: Бүх шатны сургуульд Нийгмийн тодорхой зорилтот бүлэгт Олон түмэнд гэсэн 3 чиглэлээр боловсруулсан юм. Тус стратеги төлөвлөгөөнд бүх шатны сургуулиудын хүний эрхийн хичээлийн хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох, заах арга барилыг сайжруулах зорилт тусгагдсан. Энэ ажлын хүрээнд дунд сургуулийн нийгмийн ухааны арга зүйч багш нарт зориулсан...

2001 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа
2013-02-23

Монгол Улсад хүний эрхийн талаарх олон нийтийн ухамсар, мэдлэг сул дорой бөгөөд төр, засгийн байгууллагын удирдлага, холбогдох албан тушаалтнуудын энэ чиглэлийн боловсрол, соёл хангалтгүй байгаа нь хүний эрхийн сургалт, боловсролыг нэлээд хэмжээгээр чухалчлан төлөвшүүлэх шаардлагатайг харуулсан юм. Иймд тус Комиссоос энэ чиглэлээр зарим арга хэмжээг хэрэгжүүлж эхэлсэн ба юуны өмнө өөрсдийн ажилтнуудын хүний эрхийн мэдлэг, боловсролыг эхний шатанд дээшлүүлэхэд голлон анхаарсан болно. Хүний...

2002 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа
2013-02-23

Хүний эрхийн боловсролын чиглэлээр Комиссоос зохион байгуулах үйл ажиллагааны дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах ажил 2001 оны 5 сараас эхлэв. Энэхүү төлөвлөгөөг боловсруулах асуудлаар олон улсын болон үндэсний зөвлөх ажилласан болно. Энэхүү төлөвлөгөө нь хуульд заасны дагуу хүний эрхийн боловсролыг хөхиүлэн дэмжих Комиссын ажилд хувь нэмэр оруулах төдийгүй зорилтот бүлгүүдийг сонгон авч, тус бүрт нь тохирсон хүний эрхийн боловсролын төлөвлөгөөг боловсруулж байгаагаараа чухал ач...

Сургалт
2013-02-20

Хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа /оноор/ Хүний эрхийг түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах, олон нийтэд хүний эрхийн боловсрол олгох, эрхийнхээ төлөө тэмцэх чадварыг бий болгох зорилгоор  төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, хэвлэл мэдээллийн байгууллага, иргэдэд чиглэсэн олон төрлийн сургалтуудыг зохион явуулдаг бөгөөд хамрах цар хүрээ жилээс жилд улам бүр нэмэгдэж байна. Сургалтуудыг тухайн жилийн тэргүүлэх чиглэл, Комиссын жилийн төлөвлөгөө, байгууллага хамт олны...

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК